http://sam.ocpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

ใบสำคัญนี้ ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท แอปเปิ้ล 4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทะเบียนนิติบุคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๑๓๑๘๖๗ ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล/เว็บไซต์ ชื่อ WWW.APPLE4INTER.COM เป็นผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

NEWS & PROMOTION

ข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทฯ